Deklaracja dostępności - Deklaracja - KPP Końskie

Deklaracja

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Końskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Końskich.

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-15.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-01-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów. Wyłączenia dotyczą filmów, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest kom. Ewa Kibortt, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej ewa.kibortt@ki.policja.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 802 2009. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostepność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Końskich, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Łaziennej 12 w Końskich. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem umieszczonym na ścianie budynku od ul. Łaziennej. Posiada też tablicę informacyjną znajdującą się po lewej stronie głównego wejścia. Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach zewnętrznych do wejścia głównego po lewej stronie znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Po lewej stronie drzwi głównych znajduje się dzwonek przywoławczy. W holu głównym, po lewej stronie od głównego wejścia znajduje się pomieszczenie służby dyżurnej, które jednocześnie pełni funkcję punktu obsługi interesantów. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Na wprost od głównego wejścia znajduje się pokój, w którym mogą być przyjmowani interesanci. W przypadku potrzeby ustalenia numeru telefonu do zainteresowanej osoby, zastępca dyżurnego ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie KPP w Końskich w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika policji (osoby wprowadzającej). Przejście z punku obsługi interesantów do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Z powodu braku platform przyschodowych interesanci z niepełnosprawnością obsługiwani są w pokoju obsługi interesantów znajdującym w części głównego holu. Toaleta dla interesantów znajduje się po lewej stronie od głównego wejścia do budynku Komendy i jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Przed budynkiem, na parkingu Komendy wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Osoby niesłyszące mogą skontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Końskich za pośrednictwem SMS’a. Nr telefonu dla wiadomości sms to 723 192 068. W treści wiadomości należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko; adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość); sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu); rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą); termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem); podać metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu. Wymaga to wcześniejszych uzgodnień z koordynatorem ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Komisariat Policji w Radoszycach

Komisariat Policji w Radoszycach, w którym interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ulicy Ogrodowej 19 w Radoszycach. W komisariacie nie ma całodobowej służby dyżurnej. Siedziba  oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem umieszczonym na ścianie budynku od ul. Ogrodowej. Do wejścia głównego prowadzą dwa schodki nie ma windy dla osób z niepełnosprawnością, ani podjazdu w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przy drzwiach po lewej stronie usytuowany jest przycisk dzwonka służący do przywołania policjantów w przypadku, gdy drzwi wejściowe są zamknięte. Na dźwięk dzwonka do drzwi podchodzi pracownik cywilny komisariatu lub policjant i rozpytuje interesanta o powód wizyty, a następnie zaprowadza do odpowiedniego pokoju. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. W budynku po lewej stronie znajduje się poczekalnia dla interesantów oraz  pomieszczenie dyżurki, które jednocześnie pełni funkcję punktu obsługi interesantów. W komisariacie nie ma na stałe służby dyżurnej . Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie Komisariatu Policji w Radoszycach w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika policji (osoby wprowadzającej). Przejście z punku obsługi interesantów do dalszej części obiektu zabezpieczone jest kratami przez które  nie może przejechać osoba poruszająca się na wózku. W komisariacie nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Budynek nie posiada windy. Przed budynkiem, na parkingu Komisariatu brak jest miejsc  parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W komisariacie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Osoby niesłyszące mogą skontaktować się z Komisariatem Policji w Radoszycach za pośrednictwem SMS’a, ze względu na brak całodobowej służby dyżurnej muszą to zrobić za pośrednictwem  dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Końskich Nr telefonu dla wiadomości sms to 723 192 068. W treści wiadomości należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko; adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość); sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu); rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą); termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem); podać metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu. Wymaga to wcześniejszych uzgodnień z koordynatorem ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Komisariat Policji w Stąporkowie

Komisariat Policji w Stąporkowie ,w którym interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ulicy Plac Wolności 1 w Stąporkowie. W komisariacie nie ma całodobowej służby dyżurnej. Siedziba  oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem umieszczonym na ścianie budynku od strony  ul. Plac Wolności. Przed wejściem głównym nie ma schodów jedynie wchodząc do budynku aby wejść na piętro prowadzą schody .Wewnątrz budynku nie ma windy dla osób z niepełnosprawnością, ani podjazdu w tym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przy drzwiach po prawej stronie usytuowany jest przycisk dzwonka służący do przywołania policjantów w przypadku, gdy drzwi wejściowe są zamknięte. Na dźwięk dzwonka do drzwi podchodzi pracownik cywilny komisariatu lub policjant i rozpytuje interesanta o powód wizyty, a następnie zaprowadza do odpowiedniego pokoju. W środku budynku wchodząc kilka stopni na wprost jest  pomieszczenie dyżurki oraz poczekalnia dla interesantów, które jednocześnie pełni funkcję punktu obsługi interesantów Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. W komisariacie nie ma na stałe służby dyżurnej . Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie Komisariatu Policji w Stąporkowie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika policji (osoby wprowadzającej). W komisariacie nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Budynek nie posiada windy. Przejście z punku obsługi interesantów do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami przez które  nie może przejechać osoba poruszająca się na wózku. W komisariacie nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Budynek nie posiada windy .Przed budynkiem, na parkingu Komisariatu brak jest miejsc  parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W komisariacie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Osoby niesłyszące mogą skontaktować się z Komisariatem Policji w Stąporkowie za pośrednictwem SMS’a, ze względu na brak całodobowej służby dyżurnej muszą to zrobić ze względu na brak całodobowej służby dyżurnej muszą to zrobić za pośrednictwem  dyżurnego Komendy Powiatowej policji w Końskich Nr telefonu dla wiadomości sms to 723 192 068. W treści wiadomości należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko; adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość); sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu); rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą); termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem); podać metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu. Wymaga to wcześniejszych uzgodnień z koordynatorem ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Posterunku Policji w Sielpi

Siedziba Posterunku Policji w Sielpi, w którym interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ulicy Spacerowej w Sielpi. Siedziba posiada też tablicę informacyjną z napisem ,,POLICJA” w kolorze niebieskim z dużymi białymi literami znajdującą się po lewej stronie głównego wejścia. Posterunek funkcjonuje tylko w okresie wakacyjnym zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Końskich w sprawie powołania Nieetatowego Zespołu Policji Wodnej. Do wejścia głównego prowadzą schody składające się z dwóch stopni. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie Posterunku Policji w Sielpi w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika policji (osoby wprowadzającej). Po wejściu do budynku patrząc na wprost znajduje się pokój, w którym mogą być obsługiwani interesanci .W Posterunku nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Budynek nie posiada windy. Przed budynkiem, na parkingu Posterunku brak jest miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W posterunku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Osoby niesłyszące chcące skontaktować się z Posterunkiem Policji w Sielpi za pomocą wiadomości SMS, ze względu na brak obsady całodobowej muszą to zrobić za pośrednictwem dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Końskich , pod numerem telefonu 723 192 068. W treści wiadomości należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko; adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość); sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu); rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę komórki do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą); termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem); podać metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniemych). Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu. Wymaga to wcześniejszych uzgodnień z koordynatorem ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu.

Punkt przyjęć interesantów w Gowarczowie

Punkt przyjęć interesanta dzielnicowego  mieści się w urzędzie gminy w Gowarczowie, w którym interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ulicy Plac Wolności XX -lecia 1. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Korytarze i schody nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind, pochylni, platform ani pętli indukcyjnych. Nie jest wyposażony w system informacji głosowych. Urząd nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego wydziału/pokoju. Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Końskich dyżuruje w punkcie w środy od godziny 08:00-10:00.